Sponsorzy


PRODOK 2014

Celem Konkursu jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.


W 2014 roku Krajowa Reprezentacja Doktorantów będzie organizatorem już VII edycji konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK.

Podobnie jak w ubiegłych edycjach tego konkursu punkty będzie można uzyskać w następujących obszarach:

 

I – wpływ doktorantów na proces ich kształcenia (wpływ na kształt programu studiów; dostępność lektoratów języków obcych; poziom obciążenia dydaktycznego w danym roku akademickim)

II – zabezpieczenie socjalne (przede wszystkim ilość, wysokość i tryb przyznawanych stypendiów doktoranckich, zasady kwaterunku doktorantów w domach studenckich i asystenckich)

III – wspieranie aktywności młodego naukowca (przyznawanie doktorantom dotacji na badania własne z różnych źródeł; inicjatywy szkoleniowe i organizacyjne przy pozyskiwaniu grantów oraz wymianie międzynarodowej doktorantów; poziom obsługi administracyjnej oraz zasady korzystania z zasobów bibliotecznych)

IV – samorządność doktorancka (obecność przedstawicieli samorządu w uczelnianych gremiach np. komisjach dyscyplinarnych, senackich, rektorskich; zapewnienie bazy materialnej dla działań samorządowych m.in. pomieszczenia, budżetu, adresu na stronie www uczelni; aktywność własna samorządów na polu naukowym, kulturalnym i integracyjnym)

V - wspieranie doktorantów z niepełnosprawnością (pomoc dla doktorantów z niepełnosprawnością, przystosowanie uczelni do pracy)

VI – inne (preferowana forma studiów oraz rozwiązania unikatowe niemieszczące się w zakresie poprzednich pytań)

 

W siódmej edycji konkursu zostaną wprowadzone zmiany polegające głownie na unowocześnieniu formy konkursu. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji merytorycznych z doktorantami uczelni, dokonana zostanie korekta formularzy konkursowych oraz ich digitalizacja. Laureaci konkursu PRODOK 2014 zostaną przedstawieni na Gali Konkursowej, która odbędzie się 14 listopada 2014 roku w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro