Komisja ds. Mobilności Doktorantów
Sponsorzy


Projekty

Seminarium "Mobilność doktorantów" odbyło się w dniu 28.03.2015 roku w Politechnice Warszawskiej, pod patronatem medialnym Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy". Organizatorami tego przedsięwzięcia było Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych wraz z Komisją ds. Mobilności Doktorantów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Radą Doktorantów Politechniki Warszawskiej i Warszawskim Porozumieniem Doktorantów.

http://www.pdut.edu.pl/mobilnosc-doktorantow/


Zapro­szeni Pre­le­genci reprezentowali:


Każdy Przed­sta­wi­ciel popro­szony został o przy­go­to­wa­nie pre­zen­ta­cji obej­mu­ją­cej:
– infor­ma­cje o Insty­tu­cji, którą repre­zen­tuje (zakres jej dzia­łal­no­ści)
– infor­ma­cje o programach/wydarzeniach kie­ro­wa­nych do dok­to­ran­tów zwią­za­nych z ich mobil­no­ścią 
– infor­ma­cje dla osób które uzy­skają tytuł dok­tora (per­spek­tywy po dok­to­ra­cie, jeśli ujęte są w zakre­sie aktyw­no­ści Instytucji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro