Lokalne
Sponsorzy


Warszawskie Porozumienie Doktorantów - WPD

Warszawskie Porozumienie Doktorantów zostało zawarte dnia 18 grudnia 2008 roku.

Inicjatywa utworzenia WPD pojawiła się podczas Zjazdu KRD w Lublinie w 2008 r.

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów tworzą Reprezentanci Samorządów Doktorantów warszawskich Uczelni i Instytutów Naukowych PAN prowadzących studia doktoranckie. 

Organem uchwałodawczym Porozumienia jest Rada Porozumienia. Rada składa się z reprezentantów samorządów doktorantów, zrzeszonych w Porozumieniu, w liczbie po jednym z każdej uczelni, jednostki badawczo-rozwojowej lub naukowej.

Obecnie w skład Porozumienia wchodzi 15 Uczelni i Instytutów Naukowych PAN:

 1.      Akademia Leona Koźmińskiego

 2.      Akademia Obrony Narodowej

 3.      Akademia Pedagogiki Specjalnej

 4.      Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

 5.      Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 6.      Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN

 7.      Instytut Studiów Politycznych PAN

 8.      Instytut Sztuki Polskiej PAN

 9.      Politechnika Warszawska

10.  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11.  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

12.  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

13.  Uniwersytet Warszawski

14.  Warszawski Uniwersytet Medyczny

15.  Wojskowa Akademia Techniczna

 

Statutowe cele Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

  1. Reprezentowanie doktorantów warszawskich
  2. Wymiana informacji i doświadczeń
  3. Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych
  4. Podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi


Władze Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich

 
Przewodnicząca:


Wioletta Sobczak

 

Wioleta Sobczak 

sobczak.wiola@gmail.com

Przewodnicząca Rady Doktorantów SGGW

Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Obszar badań naukowych: Zmienność i współzależność cen produktów ogrodniczych i ich relacje w odniesieniu do dochodów konsumentów i producentów, stopień zorganizowania rynku owoców i warzyw, sektor usług dla rolnictwa i ogrodnictwa - kierunki rozwoju.

Zainteresowania: Muzyka instrumentalna, taniec towarzyski.




Wiceprzewodniczący:

 
mgr Dorota Wysok

Uczelnia: Szkoła Wyższa Psychologi Społecznej


mgr Jarosław Korczak

Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej



Kontakt:

Adres: ul. Polna 50 pok. 716,

00-644 Warszawa 

Tel.: 22 234 58 21, 
Fax. 22 234 58 22

e-mail: 

atarnowska@wpd.waw.pl

dwysok@wpd.waw.pl

wsobczak@wpd.waw.pl



Zobacz więcej:

WARSZAWSKIE POROZUMIENIE DOKTORANTÓW

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro