Sponsorzy


PRODOK 2010

W załączeniu przedstawiamy krótkie omówienie i podsumowanie wyników trzeciej edycji Konkursu PRODOK. Mamy nadzieję, że przedstawione rozwiązania stosowane przez nagrodzone uczelnie będą adaptowane przez inne szkoły wyższe, do czego gorąco zachęcamy.

  

Uczelnie, których wnioski uplasowały się na miejscach poniżej pierwszej trójki mogą wystąpić o informację nt swojego wyniku na adres: zarzad@krd.org.pl  w tytule wpisując PRODOK2010-WYNIKI. Opowiedź będzie udzielona również drogą e-mail.

 

 

 

 

 

Zarząd KRD

 

 


Podczas XI Krajowego Zjazdu Doktorantów w Poznaniu, w piątek 3 grudnia odbyło się wręczenie nagród w Konkursie na najbardziej podoktorancką uczelnię PRODOK.

 

Trzecia edycja konkursu odbyła się według zmienionych kryteriów. Przede wszystkim większość pytań miała charakter zamknięty, a punkty przyznawane były w zależności od tego czy dane rozwiązanie/instytucja  podlegające ocenie występuje na całej uczelni czy tylko w części jednostek prowadzących studia doktoranckie. W skład Kapituły Konkursu weszli:

Pani Zofia Modzelewska – radca ministra, MNiSzW

Prof. Józef Lubacz – Przewodniczący RGSW

Prof. Tomasz Borecki – KRASP

oraz doktoranci

Jacek Lewicki  - Przewodniczący Kapituły

Beata Polińska

Łukasz Budźko

Dominik Hoehne

Wyniki konkursu

 

Kapituła przed przystąpieniem do rozstrzygania postanowiła nie uwzględniać pytania nr 6, które dotyczyło udziału środków dla doktorantów w funduszu  pomocy materialnej. Uznano, że ustawowy limit 3% sprawia, że uczelnie, nawet przy dobrych chęciach, nie mogły by się wykazać prodoktorancką postawą w tej materii, zatem pytanie jest trudne w interpretacji.

 

Tym samym za wszystkie pytania można było uzyskać max 107 pkt. z tego w obszarze dotyczącym:

I – zabezpieczenia socjalnego (przede wszystkim ilość, wysokość i tryb przyznawanych stypendiów doktoranckich, a także pomoc niepełnosprawnym, zasady kwaterunku doktorantów w domach studenckich i asystenckich) 29,92% pkt.,

II -  wspierania aktywności młodego naukowca (wspieranie badań, publikacji, udziału w konferencjach, pomoc w uzyskiwaniu grantów i wymianie międzynarodowej, obsługa administracyjna) 30,84% pkt.,

III -  samorządności doktoranckiej (udział doktorantów w pracach organów kolegialnych uczelni oraz aktywność samorządu uczelnianego) 24,30% pkt.,

IV-  wpływu doktorantów na proces ich kształcenia (m.in. lektoraty, przedmioty do wyboru) 9,35% pkt.,

IV inne – głównie stosunek liczby doktorantów stacjonarnych i niestacjonarnych - 5,6%.

 

W edycji 2010 wpłynęło w terminie 36 zgłoszeń z uczelni w całej Polsce.

 

Przyznano trzy nagrody dla najwyżej sklasyfikowanych uczelni:

I miejsce Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

II miejsce Politechnika Warszawska

III miejsce Politechnika Gdańska

 

(pełne zestawienie punktowe wszystkich wniosków w załączeniu)

 

Zwycięski UAM m.in. przyznaje stypendia doktoranckie 82% doktorantom stacjonarnym, a średnia stawka stypendium (wyliczona wg wzoru: por. pytanie 5d formularza konkursowego) to 1065 zł. PG zaś odpowiedni 75%, i blisko 928 zł. Stypendia doktoranckie przyznawane są wg ustalonych kryteriów. Najlepsze uczelnie wsparcie finansowe i organizacyjne dla działalności młodych badaczy zapewniają we wszystkich jednostkach, podobnie jak dla współpracy międzynarodowej. UAM współpracuje z 3 uczelniami zagranicznymi w ramach programów podwójnego dyplomu, PW zaś z 6. Zwycięskie uczelnie pomagają w pozyskiwaniu grantów zagranicznych oraz we współpracy z przemysłem, dofinansowują także udział doktorantów w studiach podyplomowych (UAM nawet do 100%). Na poznańskiej i warszawskiej uczelniach powstały własne fundusze stypendialne dla najlepszych doktorantów. Doktoranci mają także wpływ na program swoich studiów. Z ciekawych inicjatyw warto także wskazać na refinansowanie dla doktorantów przez UAM zakupu legitymacji kolejowych uprawniających do podróżowania z 50% zniżką.

 

Uczelniom uczestniczącym w Konkursie serdecznie dziękujemy za poddanie się ocenie!!! Zwycięzcom gratulujemy!!!

A wszystkich zapraszamy na koleją edycję w przyszłym roku !!!

 

 


Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów ogłasza otwarcie III edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK. 

Patronat honorowy nad Konkursem objęli:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka
Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Józef Lubacz
Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow 

Zasady konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu. 
   Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres:

 

   Krajowa Reprezentacja Doktorantów

   ul. Polna 50 pokój 601

   00-644 Warszawa

 

   w terminie do 12 listopada 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski zaleca się przesyłać jako przesyłki priorytetowe.

 

   Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas V Zwyczajnego Zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w dniach 3-5 grudnia 2010 r. w Poznaniu.
   Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie !!!

  Zarząd KRD

Formularz zgłoszeniowy w formacie doc

Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf

Regulamin konkursuRzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro